top of page

SAVN-kongres 2022

22-26 Augustus 2022, Nijmegen, Nederland

Na die baie onsekerheid en die gevolglike uitstel van ons beplande kongres(se), vertrou die SAVN-bestuur dat ons uiteindelik 'n werkbare plan kon maak om die 10de internasionale kongres van die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek te laat realiseer.

Dit is helaas nie realisties om te hoop om onder die huidige omstandighede steeds die beplande SAVN-kongres in Windhoek, Namibië, aan te bied nie. Dit is besonder moeilik (en veral ook onvoorspelbaar) om vanuit Suid-Afrika ʼn kongres in ʼn ander land te organiseer – gegewe beide Suid-Afrika en Namibië se nasionale inperkingsmaatreëls.

Verder vind daar – soos jul waarskynlik al weet – reeds in 2022 ʼn internasionale Neerlandistiekbyeenkoms plaas, naamlik die Internasionale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) se 21ste Colloquium Neerlandicum (22-26 Augustus 2022 in Nijmegen, Nederland). Ons weet ook dat heelwat van die IVN-deelnemers ook die SAVN-kongres sou wou bywoon, en visa versa. Dit is daarom ook nie ideaal om die twee kongresse in minder as ʼn maand van mekaar af aan te bied in twee verskillende kontinente nie, aangesien dit dalk gaan maak dat sommige belangstellendes ʼn keuse sal moet uitoefen oor watter kongres om by te woon.

Die IVN- en SAVN-bestuur het daarom ʼn besluit geneem om eerder saam te werk met die organisering van die twee kongresse. Die SAVN-kongres word daarom nou nie meer as ʼn afsonderlike kongres in Suider-Afrika aangebied nie, maar eerder as ʼn temagerigte been van die IVN-kollokwium in Nijmegen. Dit sal beteken dat daar in Nijmegen by die IVN-kollokwium ʼn aantal (parallelle) sessies in ʼn afsonderlike ruimte by die kongresvenue aangebied sal word wat volledig aan referate rondom die Neerlandistiek in Suider-Afrika afgestaan sal word. Hierdie been van die kollokwium sal steeds rondom die SAVN-kongrestema van 2020 ingerig sal word, naamlik "Het leven van tekens … en teksten”. Deelnemers sal steeds die referate wat hul vir die 2020-kongres beplan/ingedien het, by hiérdie kollokwium kan aanbied, en die SAVN-ledevergadering sal ook tydens hierdie week plaasvind.

Die SAVN-been van die IVN-kongres sal die vorm van ʼn hibriede samekoms aanneem. Enige deelnemers is welkom na Nijmegen te reis om in persoon aan die kollokwium deel te neem (hetsy as aanbieder óf slegs as bywoner). Verder sal daar ook ʼn moontlikheid wees om aanlyn aan die verrigtinge deel te neem (hetsy as aanbieder óf as deelnemer). Sodoende word SAVN-lede wat nie na die buiteland kan reis in Augustus 2022 nie, steeds by die kongres betrek.

SAVN-congres 2022

22-26 Augustus 2022, Nijmegen, Nederland

Na alle onzekerheden van de afgelopen jaren en het daardoor steeds uitstellen van het door ons geplande congres, vertrouwen wij erop dat er nu een werkbaar plan op tafel ligt om het 10e internationale congres van de Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek uiteindelijk te laten doorgaan.

 

Helaas is het onrealistisch, gezien de huidige omstandigheden, om het SAVN-congres als nog in Windhoek, Namibië te laten plaatsvinden. Het is bijzonder lastig om onder de nog steeds geldende COVID-maatregelen, in zowel Namibië als Zuid-Afrika, het congres in zijn geheel in een ander land te organiseren.

 

Verder staat er al – zoals je waarschijnlijk al weet – een internationale Neerlandistiek bijeenkomst op de agenda voor 2022, namelijk het 21ste Colloquium Neerlandicum (22-26 Augustus 2022 in Nijmegen, Nederland) van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN).

 

We weten dat veel IVN-deelnemers ook het SAVN-congres zouden willen bijwonen en visa versa. Het is daarom niet wenselijk om beide bijeenkomsten binnen een tijdsbestek van minder dan een maand na elkaar, op verschillende continenten, te organiseren. Het kan ertoe leiden dat geïnteresseerden moeten kiezen tussen een van de twee conferenties.

 

De besturen van zowel de IVN als de SAVN hebben daarom besloten om samen te werken bij het organiseren van de beide congressen. Dit heeft tot gevolg dat het SAVN-congres tegelijkertijd, maar zelfstandig, aangeboden wordt tijdens het IVN-colloquium in Nijmegen. Praktisch gezien zal dit betekenen dat er een aantal (parallelle) sessies in een aparte lezingszalen aangeboden worden rondom het thema van het SAVN-congres: “Het leven van tekens … en teksten”. Deelnemers zijn van harte welkom om hun reeds ingediende voorstellen voor het SAVN -congres van 2020 aan te bieden. Naast het congres zal ook de SAVN-ledenvergadering worden gehouden gedurende deze week.

 

Het SAVN-programma zal aangeboden worden in een hybride vorm. Deelnemers zijn welkom om af te reizen naar Nijmegen om persoonlijk de lezingen bij te wonen/ aan te bieden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om digitaal deel te nemen, door een onlineverbinding. Zodoende wordt SAVN-leden die niet kunnen/mogen reizen naar Nederland in augustus 2022, de gelegenheid geboden om wel betrokken te zijn bij het congres.

bottom of page