top of page

Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (TN&A)

Die Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (TN&A) is ’n geakkrediteerde tydskrif en word uitgegee deur die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek, met finansiële steun van die Nederlandse Taalunie. Die tydskrif wil die studie van die Nederlandse taal-, letterkunde en kultuur bevorder, ook in sy verhouding tot die Afrikaanse taal- en letterkunde. Daarbenewens wil die SAVN die Afrikaanse taal- en letterkunde deur middel van die TN&A in Nederlandstalige gebiede bevorder. Die tydskrif verskyn twee keer per jaar.

Lede is outomaties op die tydskrif ingeteken.


Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans is 'n ewekniebeoordeelde akademiese tydskrif wat by die Departement Hoër Onderwys en Opleiding in Suid-Afrika geakkrediteer is. Alle artikelvoorleggings ondergaan voorafkeuring deur minstens een mederedakteur, waarna dit na twee portuurbeoordelaars gestuur word vir anonieme keuring.

Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans is a peer-reviewed academic journal accredited by the Department of Higher Education and Training in South Africa. All article submissions undergo desk review by at least one associate editor, after which it is sent to two peer reviewers for anonymous review.

Redaksieraad:

 

W.A.M. Carstens (Noordwes-Universiteit)

J. Dewulf (University of California)

M.E. Meijer Drees (Rijksuniversiteit Groningen)

H.J.G. du Plooy (Noordwes-Universiteit)

H. Ester (Radboud Universiteit Nijmegen)

E. Jansen (Universiteit van Johannesburg,

Universiteit van Amsterdam)

R.S. Kirsner (University of California)

J. Koch (Adam Mickiewicz Universiteit)

Y. T’Sjoen (Universiteit Gent)

H.P. van Coller (Universiteit van die Oranje-Vrystaat,

Noordwes-Universiteit)

S. Van Wyk (Universiteit van Wes-Kaapland)

W. van Zyl (Universiteit van Wes-Kaapland)

R. Gouws (Universiteit van Stellenbosch)

T. Colleman (Universiteit Gent)

D. van Olmen (Lancaster University)

bottom of page