top of page

Ondersteuning vir studente

Beursgeleenthede vir studente

Die SAVN ken vanaf 2018 nie meer voor- of nagraadse studiebeurse toe nie. Dit is weens veranderinge in die befondsingstruktuur van die Nederlandse Taalunie. Ons wil u ook sterk aangemoedig om die volgende moontlikhede te ondersoek:

  • Daar is nuwe Mullerbeurse beskikbaar by UP en UWK

Winterschool

Die Neerlandistiek Winterschool vir studente word in 2022 deur die Universiteit van Weskaapland aangebied. Vir meer inligting, kontak vir Prof Nerina Bosman (Nerina.Bosman@up.ac.za)

Stichting Neerlandia

Stichting Neerlandia is ‘n nie-winsgewende organisasie wat dit ten doel het om die verhoudinge tussen Suid-Afrika en die Lae Lande in stand te hou en te versterk.  Hierdie doelstelling sluit akademiese en kulturele verryking in. 

Oor jare heen is beurse toegeken aan verdienstelike persone (Suid-Afrikaners en andere) vir nagraadse studies, die bywoon van kongresse, die lewer van lesings, die bywoon van naskolingskursusse en talle ander verrykingsgeleenthede wat daarop gerig is om die akademiese en kulturele bande tussen die verskillende tale en kulture in Suid-Afrika en Nederland asook Vlaandere te versterk.  Daar is beperkte fondse beskikbaar en dit word volgens die grondwet van die Stichting Neerlandia toegeken en die besluit van die bestuur is in alle gevalle finaal.

Vergaderings vind twee keer per jaar plaas en volledige aansoeke (met ‘n voltooide aansoekvorm) moet die bestuur bereik voor die einde Maart en einde September van elke jaar.  Kontakadres vir meer inligting en ʼn aansoekvorm:  meiringi@ufs.ac.za

Gent in die aand. Foto geneem deur Adri Breed.

bottom of page