top of page

SAVN-kongres 2022

22-26 Augustus 2022, Nijmegen, Nederland

 

​Tema: Het leven van tekens… en teksten

Ons kongrestema is ontleen aan die werk van Ferdinand de Saussure, wat reeds aan die begin van die 20ste eeu voorbrand begin maak het vir die bestudering van “die lewe van tekens in die samelewing”. Ons wil die net wyd span en plaas daarom graag die klem op talige produkte as tekste. Die lewe van hierdie tekste betrek hul ontstaansgeskiedenis en skeppers, hul konstruksie, hul funksionering en ook die impak wat hulle op gebruikers, lesers, ander tekste en die wêreld het.

In die beskrywende taalkunde kan teks byvoorbeeld geïnterpreteer word as teorie / diskoers en / of data – dink byvoorbeeld aan gebruiksgebaseerde ondersoek. In die toegepaste taalkunde kan teks eweneens as teorie of benadering geïnterpreteer word, maar natuurlik ook as die produkte van ontwerp: toetse, woordeboeke, taalaanleerkursusse, ens.

Vir die letterkundiges sal dit breedweg gaan om die kulturele belang van literêre tekste. Besinnings oor literatuur en literatuurwetenskap wat die hermeneutiek, resepsieteorie, narratologie of mediateorie betrek, is alles welkom. Tekste en intertekstualiteit, intermediale poëtika, tekste en hul kultuurhistoriese konteks asook die verhouding tussen literêre tekste en hul koloniale/postkoloniale konteks tel onder die relevante temas.

Ons verwelkom dus graag referaatvoorleggings (250-300 woorde) vir die kongres. Ons verwelkom ook voorstelle vir paneelbesprekings, werkwinkels of dinkskrumsessies. Die organiseerders van hierdie sessies moet egter self die sessie organiseer en deelnemers werf. Die voertaal van die kongres sal Nederlands en Afrikaans wees. Sperdatums vir indiening van opsommings is 15 Februarie 2022. U referaat moet óf suiwer oor die neerlandistiek handel (in breë sin, dus ook met insluiting van didaktiek, kultuur- en mediastudies, ens.) of kontrastief betreffende Nederlands en Afrikaans. Geen referate wat as onderwerp slégs Afrikaanse taal- of letterkunde het, sal aanvaar word nie.

SAVN-congres 2022

22-26 Augustus 2022, Nijmegen, Nederland

Thema: Het leven van tekens… en teksten

Het congresthema is ontleend aan het werk van Ferdinand de Saussure, die al aan het begin van de 20e eeuw de weg baande voor het bestuderen van ‘het leven van tekens in de samenleving’. Tijdens het congres willen we dit thema verbreden met de nadruk op talige producten zoals teksten. Het ‘leven’ van deze teksten heeft betrekking op hun ontstaansgeschiedenis, de auteurs, de constructie, het functioneren van deze teksten en de invloed die ze hebben op gebruikers, lezers, andere teksten en de wereld.

Binnen taalkunde kan tekst geïnterpreteerd worden als theorie/ discours/ of data - denk bijvoorbeeld aan een gebruik gebaseerd onderzoek. Binnen de toegepaste taalkunde kan tekst ook als theorie of theoretische benadering gezien worden, maar natuurlijk ook als het product van een ontwerp: toetsen, woordenboek, taalcursussen enz.

Voor de letterkundigen geldt dat het gaat om het culturele belang van literaire teksten. Enige voorstellen over literatuur en literatuurwetenschap gecombineerd met hermeneutiek, receptietheorie, narratologie of mediatheorie zijn meer dan welkom. Andere relevante thema’s zijn: Teksten en intertekstualiteit, intermediale poëtica, teksten en hun cultuurhistorische context als ook de verhouding tussen literaire teksten en hun koloniale/postkoloniale context.

We verwelkomen graag voorstellen voor congresbijdragen (250-300 woorden). We verwelkomen ook voorstellen voor paneldiscussies, workshops of brainstormsessies. De organisators moeten echter zelf deelnemers werven/ regelen.  De voertalen tijdens het congres zullen zowel Nederlands als Afrikaans zijn. Deadline voor het indienen van een voorstel is 15 februari 2022. Jouw bijdrage moet óf zuiver over de neerlandistiek gaan (dit sluit in: didactiek, cultuur- en mediastudies enz.) óf contrastief van aard zijn betreffend Nederlands en Afrikaans. Voorstellen die slechts Afrikaanse taal- of letterkunde als onderwerp hebben zullen niet aanvaard worden.

bottom of page