top of page
amsterdam-988047_640_edited.jpg

Windhoek-kongres, 8-10 Julie 2024
Uithoeke van die Neerlandistiek / Uithoeken van de Neerlandistiek

Kongresdatum: 8-10 Julie 2024

KongresvenueMövenpick Hotel, Windhoek 

Registrasie: Aanlyn registrasie open Vrydag 26 April 2024 

Kongresregistrasiefooi: 

    Normale registrasiefooi: Gratis vir SAVN-lede; R1800 vir nie-SAVN-lede

    Laat registrasiefooi (registrasie vanaf 1 Junie 2024): R200 vir SAVN-lede; R2000 vir nie-SAVN-lede

Akkomodasie en vervoer: Alle kongresgangers is verantwoordelik daarvoor om hulle eie vervoer na/van/in en eie verblyf in Windhoek te bespreek en te betaal.

Uithoeke van die Neerlandistiek: Die impak van die Lae Lande in/op nie-Lae-Landse-ruimtes

Die 11de internasionale kongres van die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek van 8-10 Julie is toegewy aan besinnings oor die impak en invloed van die Lae Lande op sprekers, tale, letterkundes en maatskappye in nie-Lae Landse ruimtes (en vice versa). Terwyl ons primêre fokus binne die Suider-Afrikaanse landskap lê, verwelkom ons ook bydraes oor die wedersydse invloed wat van die Lae Lande elders (byvoorbeeld in translatlantiese of aanlyn ruimtes) het.

Die komplekse nalatenskappe van kolonialisme, slawerny en postkolonialisme – en veral die linguistiese verskynsels, talige konstruksies en narratiewe wat oor eeue heen uit hierdie kontekste van kontak voortgevloei het – is ‘n belangrike fokusgebied. Sprekers word aangemoedig om Lae Landse erfenisse in perifere en nie-kanonieke kontekste te belig.

As 'n aanvullende fokus, beoog ons om die digitale ruimte te verken as 'n potensiële uithoek van die Neerlandistiek. Hierdeur hoop ons om te belig hoe die Lae Lande 'n betekenisvolle rol speel in 'n voortdurend veranderende digitale wêreld, en hoe nie-Lae Landse aspekte die Lae Landse ruimtes binnedring as gevolg van die invloed van tegnologie en multimedia.

Hoofsprekers (taalkunde):

Ernst Kotze (NMU)

Marc van Oostendorp (RU)

Reinhild Vandekerckhove (UA) 

Hoofsprekers (letterkunde):  

Toni Bandov (UNIZG)

Magriet van der Waal (RUG, UVA)

Steward van Wyk (UWK)

Ons nooi u uit om deel te neem aan hierdie samewerkende verkenning van Nederlandse taal en letterkunde, terwyl ons die grense van begrip verbreed. 

U word hartlik uitgenooi om referaatvoorstelle van ongeveer 250 woorde teen 31 Januarie 2024 voor te lê deur dit te stuur na ons Easy Chair-webblad: https://easychair.org/cfp/SAVN-2024.

U sal teen 1 Maart uitsluitsel ontvang oor of die referaat aanvaar is of nie.​

Voorgestelde velde en subtemas: Vergelykende taal- en letterkunde; Kontrastiewe taalkunde; Sosiolinguistiek; Historiese taalkunde; Literêre geskiedskrywing; Postkoloniale studies; (De)kolonialisering; Digitisering en digitalisering; Digitale humaniora.

Spesiale uitgawes van Tydskrif vir Geesteswetenskappe en Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans word aan die kongres gekoppel. Die bedoeling is dat 'n gevorderde weergawe van 'n artikel by die kongres as referaat aangebied word. Deelnemers kan besluit by watter een van die bogenoemde tydskrifte die artikel voorgelê word
 

Congresdatums: 8-10 juli 2024

Congreslocatie: Mövenpick Hotel, Windhoek 

Registratie: Online registratie opent vrijdag 19 april 2024 

Registratiekosten:
-    Gewone registratiekosten: Gratis voor SAVN-leden; R1800 voor niet-SAVN-leden
-    Late registratiekosten (registratie vanaf 1 juni 2024): R200 voor SAVN-leden; R2000 voor niet-SAVN-leden

Verblijf en vervoer: Congresdeelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van hun eigen vervoer van/naar en verblijf in Windhoek en te betalen.

Uithoeken van de Neerlandistiek: De impact van de Lage Landen in/op niet-Lage-Landse-ruimtes

Het 11e internationale congres van de Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek op 8-10 juli 2024 is toegewijd aan bezinningen over de impact en de invloed van de Lage Landen op sprekers, talen, letterkundes en maatschappijen in niet-Lage Landse ruimtes en visa versa.

 

Hoewel de primaire focus ligt op het Zuider-Afrikaanse landschap, verwelkomen we ook bijdragen die handelen over de wederzijdse invloed van de Lage Landen op andere ruimtes in de wereld (bijvoorbeeld trans-Atlantische slavernijperspectieven of online-ruimtes.)

 

De complexe nalatenschap van het kolonialisme, de slavernij en het post-kolonialisme – en dan vooral de taalkundige verschijnselen, taalconstructies en verhalen die door de eeuwen heen voortgekomen zijn uit deze contexten zijn een belangrijk focusgebied. Aanbieders worden aangemoedigd om te erfenis van de Lage Landen in perifere en niet canonieke contexten te belichten.

 

Als aanvullende focus willen we graag ook de digitale ruimte verkennen als een mogelijke uithoek van de Neerlandistiek.  Hiermee hopen we om laten zien hoe de Lage Landen een betekenisvolle rol spelen in een voortdurende veranderende digitale wereld en hoe niet Lage Landse aspecten de Lage Landen binnendringen als gevolg van de invloed van technologie en multimedia.

Hoofdsprekers (letterkunde): Toni Bandov (UNIZG), Magriet van der Waal (RUG, UvA) en Steward van Wyk (UWK).

Hoofdsprekers (taalkunde): Ernst Kotzé (NMU), Marc van Oostendorp (RU) en Reinhild Vandekerckhove (UA).

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze samenwerkende verkenning van de Nederlandse taal- en letterkunde terwijl we onze grenzen van begrip en kennis verbreden.

Hiermee nodigen we u uit om voorstellen voor presentaties van ongeveer 250 woorden, voor of op 31 januari 2024 in te dienen op onze Easy Chair website: https://easychair.org/cfp/SAVN-2024.

Tegen 1 maart zullen we laten weten of voorstellen aanvaard worden voor het congres.

Mogelijke onderzoeksvelden en subthema’s zijn: Vergelijkende taal- en letterkunde; contrastieve taalkunde; sociolinguïstiek; historische taalkunde; literaire geschiedschrijving; postkoloniale studies; (de)kolonisatie; digitalisering, digitale humaniora.

Speciale uitgaves van Tydskrif vir Geesteswetenskappe en Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans zullen aan het congres gekoppeld worden.  De bedoeling is dat een gevorderde versie van het artikel aangeboden wordt bij het congres. Aanbieders kunnen zelf besluiten bij welk van de bovengenoemde tijdschriften ze hun artikel indienen voor publicatie.

bottom of page