top of page

Die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) is in 1991 gestig en ondersteun die beoefening, onderrig en bevordering van die Neerlandistiek (d.w.s. die Nederlandse taal, letterkunde en kultuur) in Suider-Afrika. Die SAVN werk nou met die Nederlandse Taalunie saam en ontvang ook finansiële steun van hierdie liggaam.

Die hooffokus van die SAVN se aktiwiteite is op die universitêre Neerlandistiek gerig, en sluit die volgende in:

  • Befondsing van (ad hoc-) gasdosentskappe in Neerlandistiek aan Suider-Afrikaanse universiteite;

  • Die aanbied van ’n jaarlikse winterskool in Suid-Afrika vir Neerlandistiekstudente;

  • Die aanbied van ’n driejaarlikse internasionale Neerlandistiekkongres in Suider-Afrika;

  • Die SAVN organiseer 'n Neerlandistiekwisselleerstoel en 'n -dosentskap in samewerking met die Taalunie, die IVN en plaaslike universiteite;

  • Die publikasie van ’n geakkrediteerde vaktydskrif, die Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (TNA); 

  • Die bevordering van die Neerlandistiek onder die algemene publiek deur middel van aktiwiteite en optredes (deur skrywers, akademici en musikante) by boeke- en kunstefeeste; en

  • Die SAVN skakel (naas die Nederlandse Taalunie) met die Kaapse Forum en die Noordelike Kennisnetwerk vir Neerlandistiek (NKN), die Koninklijke Nederlandse Ambassade, die Belgiese Ambassade, die Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) en die Huis der Nederlanden. Hierbenewens skakel die SAVN ook met verskeie organisasies in Nederland en Vlaandere.

 

Lees gerus deur ons webblad om meer van ons werksaamhede te leer.  

bottom of page