top of page

SAVN-kongres 2017

Kontrapunt: Kontrastiewe en komparatiewe perspektiewe op die Afrikaanse en Nederlandse taal- en literatuurstudie

Kongresdatum: 28 Junie tot 1 Julie 2017
Plek: Stonehenge in Africa - Parys, Vrystaat
Kongreswebtuiste: http://savn2017.wixsite.com/savn-kongres-2017

Chiaroscuro in die skilderkuns behels die onthullende spel van lig en skadu. Die een kan nie sonder die ander bestaan nie. Deur die kontras van 'n ligte figuur teen 'n donker agtergrond, en omgekeerd, word daardie figuur op ’n openbarende manier afgeteken. In hierdie beeld lê die kern van die kongrestema opgesluit, naamlik kontrapuntale samehang in en om die Neerlandistiek. Die gesprek is daarop gerig om binne die konteks van die komparatisme die kontraste sterker te belig, maar dus steeds met aandag aan ooreenkomste en gemene delers.

U word hartlik uitgenooi om referaatvoorstelle van ongeveer 250 woorde teen 31 Januarie 2017 voor te lê deur dit in te dien op die kongreswebblad. U word ook uitgenooi om onderwerpe voor te stel vir spesiale tematiese sessies of paneelbesprekings.

Voorgestelde velde en subtemas: Vergelykende taal- en letterkunde; Kontrastiewe taalkunde; Sosiolinguistiek; Historiese taalkunde; Literêre geskiedskrywing; Postkoloniale studies; (De)kolonialisering; Digitisering en digitalisering; Digitale humaniora.

Spesiale nommers van Tydskrif vir Geesteswetenskappe en Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans word aan die kongres gekoppel. Die bedoeling is dat 'n gevorderde weergawe van 'n artikel by die kongres as referaat aangebied word. Deelnemers kan besluit by watter een van die bogenoemde tydskrifte die artikel voorgelê word.

E-posadres: savn2017@nwulettere.co.za
Organiseerders: Phil van Schalkwyk, Adri Breed en Janien Linde

 

Contrapunt: contrastieve en vergelijkende perspectieven op de Afrikaanse en Nederlandse taal- en literatuurstudie

Congresdatum: 28 juni tot 1 juli 2017
Locatie: Stonehenge in Africa - Parys, Vrystaat
Congres-website: http://savn2017.wixsite.com/savn-kongres-2017

Chiaroscuro in de schilderkunst behelst het onthullende spel van licht en schaduw. Het ene kan niet zonder het andere bestaan. Door het contrast van een lichte figuur tegenover een donkere achtergrond, of omgekeerd, openbaart die figuur zich. In dit beeld zit de kern van het congresthema vervat, namelijk de contrapuntische samenhang in en om de neerlandistiek. De discussie is erop gericht om binnen de context van vergelijking de contrasten sterker te belichten, maar altijd met aandacht voor overeenkomsten en gemene delers.

U wordt van harte uitgenodigd om voorstellen voor referaten in te dienen van ongeveer 250 woorden vóór 31 januari 2017 via de congreswebsite. U wordt ook uitgenodigd om onderwerpen voor te stellen voor speciale thematische sessies of rondetafelgesprekken.

Hoofd- en subthema’s: vergelijkende taal- een letterkunde; contrastieve taalkunde; sociolinguistiek; historische taalkunde; literaire geschiedschrijving; postkoloniale studies; (de)kolonisatie; digitalisering; digitale geesteswetenschappen

Er zijn speciale nummers van Tydskrif vir Geesteswetenskappe en Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans aan het congres verbonden. De bedoeling is dat een eerste uitgewerkte versie van een artikel als referaat wordt aangeboden tijdens het congres. Deelnemers kunnen besluiten bij welk van de bovengenoemde tijdschriften het artikel wordt ingediend.

E-mailadres: savn2017@nwulettere.co.za
Organisatoren: Phil van Schalkwyk, Adri Breed en Janien Linde

TERUG NA ARGIEF

bottom of page